Spowiedź

KKK 1440 Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem. Dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie ze strony Boga, a także pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania.

KKK 1441 Tylko Bóg przebacza grzechy (Por. Mk 2, 7). Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, mówi o sobie: „Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” (Mk 2, 10), i wykonuje tę Boską władzę: „Odpuszczone są twoje grzechy” (Mk 2, 5; Łk 7, 48). Ponadto, na mocy swego Boskiego autorytetu, Jezus daje tę władzę ludziom (Por. J 20, 21-23). by ją wykonywali w Jego imieniu.

KKK 1442 Chrystus chciał, by cały Jego Kościół w modlitwie, życiu i działaniu był znakiem i narzędziem przebaczenia i pojednania, które On nabył dla nas za cenę swojej Krwi. Wykonywanie władzy odpuszczania grzechów powierzył jednak Chrystus władzy apostolskiej, której została zlecona „posługa jednania” (2 Kor 5,18). Apostoł jest posłany „w imię Chrystusa”, przez niego „sam Bóg” wzywa i prosi: „Pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20).

Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany codziennie. W dni powszednie 20 min przed Mszą św. ( od 6.35 do 6.55 oraz 16.35 do 16.55) Spowiedź kończy się 5 minut przed Mszą św.  W niedzielę oraz I piątki miesiąca spowiedź zazwyczaj jest sprawowana także podczas Mszy św.  W razie pilnej potrzeby spowiedź jest możliwa w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem.

Zachęcamy, by osoby planujące spowiedź przychodziły do kościoła odpowiednio wcześniej, aby w spokoju, bez nerwów i bez pośpiechu przystąpić do tego sakramentu.